Cactus Snow

Saguaro Cactus Snow fall on Saguaro Cactus at Honey Bee Canyon in Tucson, AZ

Saguaro Cactus Snow fall on Saguaro Cactus at Honey Bee Canyon in Tucson, AZ